1. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej pod adresem https://www.wysmakowane.pl/sklep-wysmakowane-ebooki/
 2. Sprzedawcą na stronie wysmakowane.pl jest Katarzyna Gintrowska, prowadząca działalność gospodarczą Wysmakowane Katarzyna Gintrowska, pod adresem ul. Dźwiękowa 17, 02-857 Warszawa, NIP 5272463863, REGON 142160251, zwana dalej “Sprzedawcą”
 3. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej:  kasia@wysmakowane.pl
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej wysmakowane.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Serwis– blog funkcjonujący pod adresem: wysmakowane.pl.
 2. Klient– oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 3. Kupujący– osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która dokonuje zakupu w Sklepie.
 4. Produkt – materiały tworzone i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne do zakupu na stronie wysmakowane.pl, w szczególności e-booki, czyli materiały elektroniczne do pobrania, dokumenty elektroniczne.
 5. Regulamin– niniejszy regulamin dostępny pod adresem: wysmakowane.pl.
 6. Sprzedawca– Katarzyna Gintrowska Wysmakowane, właściciel bloga wysmakowane.pl.
 7. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony wysmakowane.pl, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 8. Umowa sprzedaży– oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Kupującym a Sprzedawcą.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 10. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Serwisie sposobów płatności internetowych.
 11. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

2. Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem strony wysmakowane.pl, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, w szczególności eBooków.
 2. Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów na stronie wysmakowane.pl, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Regulamin i Umowa sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 4. Do dokonania zakupu na stronie wysmakowane.pl wystarczające są:
 1. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 2. Umowy sprzedaży są zawierane w języku polskim.
 3. Wszystkie ceny produktów podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT, zgodnie z aktualnym prawem obowiązującym w Polsce.
 4. Wiążąca dla stron jest cena widniejąca przy produkcie, w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów cyfrowych prezentowanych w serwisie wysmakowane.pl, wycofywania oraz wprowadzania nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.

3. Składanie zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia na stronie wysmakowane.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Zamówienie składa się poprzez wybór Produktu, który chce się nabyć, za pomocą kliknięcia w przycisk “Dodaj do koszyka”, a następnie w celu sfinalizowania zakupu wybranych pozycji należy przejść do koszyka, który jest dostępny w prawym, górnym rogu strony.
 3. W koszyku jest możliwość dodania kodu rabatowego. Następnie należy nacisnąć przycisk „Przejdź do płatności”.
 4. W trakcie składania zamówienia Klient przechodząc przez wskazane etapy dokonuje:
 1. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość sprawdzenia i modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych wybranych przez siebie Produktów, jak również formy płatności.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przekierowany na stronę podmiotu świadczącego obsługę płatności online i dokonuje płatności wybraną przez siebie metodą.
 3. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – Pay Pro SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS  00003479351 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP 779-236-98-87 oraz REGON 301345068, o kapitale zakładowym 5 476 300,00 złotych w całości wniesionym.
 4. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Kupującym, a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Kupującego Produktu.
 5. Niezwłocznie po dokonaniu płatności, Kupujący otrzymuje wiadomość email od serwisu Przelewy24 (na adres podany w formularzu zamówienia), stanowiącą potwierdzenie wpłaty, a w chwili zaksięgowania płatności email od Sprzedawcy zawierający aktywny link do pobrania Produktu wraz z dokładnymi informacjami, co do jego wykorzystania.
 6. Aby otrzymać fakturę VAT ma zamówienie należy poprawnie wypełnić dane osobowe lub firmy w polu Uwagi, wraz z podaniem numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
 7. Sprzedawca nie gwarantuje, że łączenie oraz przeglądanie stron serwisu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych. Jakiekolwiek problemy techniczne Kupujący powinien zgłaszać mailowo, na adres kasia@wysmakowane.pl

5. Realizacja zamówienia

 1. Za pośrednictwem strony wysmakowane.pl Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów elektronicznych.
 2. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.
 3. Realizacja Zamówień elektronicznych polega na przesłaniu Kupującemu Produktu elektronicznego na podany w zamówieniu adres e-mail. E-mail z Produktem
 4. Produkt zostaje wysłany do Kupującego dopiero w chwili zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego. Brak uiszczenia opłaty za Produkt w ciągu 14 dni od zamówienia skutkuje odstąpieniem od Umowy.
 5. Zakupione i opłacone ebooki będą udostępnione Klientowi w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany przy realizacji zamówienia. W celu pobrania ebooka należy ściągnąć załącznik z przesłanej wiadomości e-mail. Link do pobrania produktu ważny jest przez 7 dni, od dnia zakupu.

6. Korzystanie z Produktu Cyfrowego

 1. Produkt Cyfrowy stanowi Treść cyfrową.
 2. Do prawidłowego korzystania z Produktu wystarczające jest posiadanie przez Kupującego:
 1. Sprzedawca nie odpowiada za problemy Klienta wynikające z niedostosowania się do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego Klient korzysta. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku zakupionego Produktu, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem.: kasia@wysmakowane.pl
 2. W ramach Umowy, Sprzedawca dostarcza Kupującemu jedynie Treść cyfrową w postaci zakupionego przez Kupującego Produktu. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Kupującego jakiejkolwiek pomocy przy korzystaniu z Produktu, a w szczególności nie świadczy na rzecz Kupującego jakichkolwiek usług doradczych.
 3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z zakupionego Produktu cyfrowego możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, nie gwarantuje jednak i nie odpowiada za możliwość oraz efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Kupujący korzysta z Produktu.

7. Prawa autorskie

 1. Sprzedawca informuje Kupującego, że teksty i zdjęcia dostępne w Produktach elektronicznych, które Kupujący może kupić za pośrednictwem strony wysmakowane.pl stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Produkty sprzedawane za pośrednictwem strony wysmakowane.pl mają charakter utworu i podlegają ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).
 3. Sprzedawca informuje Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie tekstów, zdjęć, filmów lub Produktów bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 4. W ramach zakupionych Produktów Kupujący nie nabywa majątkowych praw autorskich do Produktów. Kupujący jest jedynie upoważniony do wykorzystania Produktów we własnym zakresie. W związku z powyższym zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości jak poszczególnych elementów Produktów,
 1. Kupujący zobowiązuje się dołożyć należytych starań by treści zawarte w Produktach nie zostały ujawnione osobom niepowołanym.

8. Prawo odstąpienia od umowy

1.Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu otrzymania ebooka. W takim przypadku zostaje zwrócona Klientowi cała uiszczona przez niego należność.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 2. Kupujący może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub procesu zakupowego.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedającego: kasia@wysmakowane,pl
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji), przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dniu roboczych od doręczenia reklamacji Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.

10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

11. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za formularza zamówień jest Sprzedawca. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 2. Dane osobowe Kupującego umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji mowy o dostarczenie treści cyfrowej w postaci zakupionego przez Kupującego Produktu oraz w celach marketingowych, tylko jeśli Kupujący wyrazi stosowną zgodę.
 3. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Dane osobowe podane przy zamówieniu, zostają trwale usunięte z serwera, po miesiącu od dokonania zakupu, chyba, że Kupujący wyrazi chęć otrzymywania newslettera. Zgodę tą można w każdej chwili wycofać.

12. Zmiany Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sprzedawcy.

13. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.04.2020 r.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:  ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 4. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego Zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego Zamówienia. Każde Zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.