fbpx

Regulamin sprzedaży

Regulamin sprzedaży na Wysmakowane.pl

 1. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej pod adresem wysmakowane.pl.
 2. Sprzedawcą na stronie wysmakowane.pl jest Katarzyna Gintrowska, zwana dalej “Sprzedawcą”
 3. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej:  kasia@wysmakowane.pl
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej wysmakowane.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Serwis – blog funkcjonujący pod adresem: wysmakowane.pl.
 2. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która dokonuje zakupu w Sklepie.
 4. Produkt – materiały tworzone i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne do zakupu na stronie wysmakowane.pl, w szczególności e-booki, czyli materiały elektroniczne do pobrania, dokumenty elektroniczne.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem: wysmakowane.pl.
 6. Sprzedawca – Katarzyna Gintrowska, właściciel bloga wysmakowane.pl.
 7. Towar  – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony wysmakowane.pl, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 8. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Kupującym a Sprzedawcą.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 10. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Serwisie sposobów płatności internetowych.
 11. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

2. Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem strony wysmakowane.pl, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, w szczególności eBooków.
 2. Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów na stronie wysmakowane.pl, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Regulamin i Umowa sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 4. Do dokonania zakupu na stronie wysmakowane.pl wystarczające są:
 • dostęp do Internetu,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • włączona obsługa plików cookies.
 1. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 2. Umowy sprzedaży są zawierane w języku polskim.
 3. Wszystkie ceny produktów podane są w złotych polskich i są cenami brutto.
 4. Wiążąca dla stron jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów cyfrowych prezentowanych w serwisie wysmakowane.pl, wycofywania oraz wprowadzania nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.

3. Składanie zamówienia

 1. Zakupu może dokonać wyłącznie Klient, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Klient może składać zamówienia na stronie wysmakowane.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Zamówienie składa się poprzez wybór Produktu, który chce się nabyć, za pomocą kliknięcia w przycisk “Dodaj do koszyka”, a następnie z pozycji koszyka klika się przycisk „Przejdź do kasy”.
 4. W trakcie składania zamówienia Klient przechodząc przez wskazane etapy dokonuje:
 • wyboru zamawianych Produktów
 • podania danych Kupującego: imienia, nazwiska, adresu, email, numeru telefonu,
 • zapoznania i akceptacji postanowień Regulaminu (jest to dobrowolne, ale brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia),
 • wyboru formy płatności – Sprzedawca korzysta z obsługi płatności DotPay
 • wyboru adresu email na jaki ma zostać przesłany zakupiony Produkt,
 1. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość sprawdzenia i modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych wybranych przez siebie Produktów, jak również formy płatności.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przekierowany na stronę podmiotu świadczącego obsługę płatności online i dokonuje płatności wybraną przez siebie metodą.
 3. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu Dotpay – Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255, o kapitale zakładowym 4 000 000,00 złotych w całości wniesionym.
 4. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Kupującym, a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Kupującego Produktu.
 5. Niezwłocznie po dokonaniu płatności, Kupujący otrzymuje wiadomość email od serwisu Dotpay (na adres podany w formularzu zamówienia), stanowiącą potwierdzenie wpłaty, a w chwili zaksięgowania płatności email od Sprzedawcy zawierający aktywny link do pobrania Produktu wraz z dokładnymi informacjami co do jego wykorzystania.

5. Realizacja zamówienia

 1. Za pośrednictwem strony wysmakowane.pl Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów elektronicznych.
 2. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.
 3. Realizacja Zamówień elektronicznych polega na przesłaniu Kupującemu Produktu elektronicznego na podany w zamówieniu adres e-mail. E-mail z Produktem
 4. Produkt zostaje wysłany do Kupującego dopiero w chwili zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego. Brak uiszczenia opłaty za Produkt w ciągu 14 dni od zamówienia skutkuje odstąpieniem od Umowy.
 5. Zakupione i opłacone ebooki będą udostępnione Klientowi w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany przy realizacji zamówienia. W celu pobrania ebooka należy ściągnąć załącznik z przesłanej wiadomości e-mail.

6. Korzystanie z Produktu Cyfrowego

 1. Produkt Cyfrowy stanowi Treść cyfrową.
 2. Do prawidłowego korzystania z Produktu wystarczające jest posiadanie przez Kupującego:
 • komputera z przeglądarką internetową umożliwiającą przeglądanie stron www,
 • standardowego systemu operacyjnego,
 • aktywnego adresu email,
 • programu Adobe Acrobat Reader lub innego pakietu obsługującego format PDF.
 1. Sprzedawca nie odpowiada za problemy Klienta wynikające z niedostosowania się do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego Klient korzysta. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku zakupionego Produktu, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem.: kasia@wysmakowane.pl
 2. W ramach Umowy, Sprzedawca dostarcza Kupującemu jedynie Treść cyfrową w postaci zakupionego przez Kupującego Produktu. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Kupującego jakiejkolwiek pomocy przy korzystaniu z Produktu, a w szczególności nie świadczy na rzecz Kupującego jakichkolwiek usług doradczych.
 3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z zakupionego Produktu cyfrowego możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, nie gwarantuje jednak i nie odpowiada za możliwość oraz efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Kupujący korzysta z Produktu.

7. Prawa autorskie

 1. Sprzedawca informuje Kupującego, że teksty i zdjęcia dostępne w Produktach elektronicznych, które Kupujący może kupić za pośrednictwem strony wysmakowane.pl stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Produkty sprzedawane za pośrednictwem strony wysmakowane.pl mają charakter utworu i podlegają ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).
 3. Sprzedawca informuje Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie tekstów, zdjęć, filmów lub Produktów bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 4. W ramach zakupionych Produktów Kupujący nie nabywa majątkowych praw autorskich do Produktów. Kupujący jest jedynie upoważniony do wykorzystania Produktów we własnym zakresie. W związku z powyższym zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości jak poszczególnych elementów Produktów,
 • udostępnianie i prezentowanie Produktów osobom trzecim, za wyjątkiem konsultacji z lekarzem,
 • publikowanie w jakikolwiek sposób i niezależnie od formy publikacji całości Produktu lub jego części,
 • kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek Kupującego.
 1. Kupujący zobowiązuje się dołożyć należytych starań by treści zawarte w Produktach nie zostały ujawnione osobom niepowołanym.

8. Prawo odstąpienia od umowy

Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu otrzymania ebooka. W takim przypadku zostaje zwrócona Klientowi cała uiszczona przez niego należność.

9. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 2. Kupujący może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub procesu zakupowego.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedającego: kasia@wysmakowane,pl
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji), przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dniu roboczych od doręczenia reklamacji Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.

10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

11. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za formularza zamówień jest Sprzedawca. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 2. Dane osobowe Kupującego umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji mowy o dostarczenie treści cyfrowej w postaci zakupionego przez Kupującego Produktu oraz w celach marketingowych, tylko jeśli Kupujący wyrazi stosowną zgodę.
 3. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

12. Zmiany Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sprzedawcy.

13. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.04.2020 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:  ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 3. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego Zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego Zamówienia. Każde Zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.
MENU